Regler

REGLER FÖR FISKE INOM NISSANS FISKEVÅRDSOMRÅDE 2022

Fiskeområde
Fiske är tillåtet i Nissan från Oskarström (regleringsdammen vid Rybruk) till utloppet i havet, se karta.
Fiske får endast bedrivas inom angivna fiskepooler och endast av innehavare med giltigt fiskekort.

Fiskepooler
Fiskevårdsområdet är indelat i pooler, totalt nio st, nr 0-4 och 6-9. Poolgränserna är markerade med skyltar, på vilka fiskesättet anges. För pool 3 och 8 gäller endast flugfiske medan fiskesätten fluga/spinn/mete gäller för pool 0, 1, 2, 4, 6, 7 och 9. Poolernas läge framgår av kartan.

Pool 1
Fiske får bedrivas: På östra sidan (Frennarpssidan) nedströms gul markering ca 150 meter nedanför Slottsmöllans kraftstation. På västra sidan nedströms gul markering mitt emot ovanstående. Kast uppströms är förbjudet.

Flugfiske får bedrivas från en linje ca 10 meter uppströms hängkabel tillika markerad med rött ca 100 m från bron. Observera att kast mot det område som tidigare kallades ”skafferiet” inte är tillåtet. Området är beläget nedströms laxtrappan och utloppet från kraftverket och upphör vid gul markering. Se karta här.

Fiskekort
Giltigt fiskekort krävs för att fiska inom området.

Årsfiskekort är giltigt t.o.m. 30 september, därefter endast fiske med dagkort.

Fiskekort som på något sätt har ändrats eller manipulerats är ej giltigt. Fiskekort skall alltid kunna visas upp tillsammans med legitimation på begäran av fisketillsyningsman.

Försäljning av årskort pågår till och med 2022-06-30, därefter endast försäljning av övriga korttyper. Begränsningar årskort vuxen i Nissan till 250 st och årskort ungdom till 50 st. Särskilt dagkort krävs för fiske i pool 9 under perioden 1-14/10, försäljningen av dessa dagskort begränsas till max 8 stycken per dag.

Grupprabatt
Grupp från skola eller fritidsgård i Halmstad kommun, äger rätt att fiska på ett vuxenkort per 10 elever. Samma kategori av grupper från andra kommuner äger rätt att fiska på ett vuxenkort per 5 elever. Gruppledaren skall obligatoriskt kontakta berörd markägare innan fiske får äga rum.

Fisketid
Fiske får bedrivas mellan 1 mars - 30 september mellan klockan 05.00 och 22.00 i samtliga pooler. Under perioden 1 mars – 31 augusti får fiske i pool 1 och pool 8 bedrivas mellan kl 5.00 fram till kl 24.00. Under perioden 1-14 oktober får fiske i pool 9 bedrivas mellan 7.00 och 19.00 med, dock endast med dagkort.

Fiskesätt
Fiske får bedrivas med flug-, spinn- och metspö. Endast ett spö per person. Fiske från båt är ej tillåtet. Ryckfiske är absolut förbjudet enligt svensk lag. All felkrokad fisk skall ovillkorligen återutsättas. Mete med mask är förbjudet mars-april.

Endast enkelkrok får användas under tiden från 1 mars till och med 30 april i pool 0 och 1. Från 1 maj får trekrok användas. För att minska skadan på fisk som skall återutsättas rekommenderas att endast hullinglös enkelkrok används.

Fångstmängd
Fiskekort berättigar till fångst av max 4 st laxar resp 4 st öringar / säsong. O B S ! Fångad besa (utlekt lax) skall ovillkorligen återutsättas.

Minimimått
Följande minimimått gäller, räknat från nosspets till stjärfenans yttersta spets.
Lax: 45 cm
Öring: 45 cm

Fångstrapport
Fångad fisk måste ovillkorligen rapporteras till www.ifiske.se

Fisketillsyn
Den fiskande skall följa fiskevårdsområdets regler samt ytterligare anvisningar, vilka lämnas av fisketillsyningsman. Fiskare som bryter mot reglerna eller underlåter att följa tillsynsmans anvisningar kan avstängas och tvingas återlämna sitt fiskekort utan ersättning.

Etiska regler
Lämna inte kvar krokar, linor eller annat som kan skada fåglar och djur. Fisk som skall behållas skall avlivas omgående.

Regeländring
Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras utan ersättningsskyldighet från fiskevårdsområdet under pågående säsong. Det anslås på Turistbyrån och hemsidan. Du är skyldig som sportfiskare att hålla dig informerad om gällande fiskeregler. Brott mot dessa kan medföra indragning av fiskerätten.

Övrigt
Beträd ej privata tomter. Visa hänsyn till natur och markägare.

Rev 2022.02.28

Styrelsen för Nissans fiskevårdsområdesförening.